Zakres usług

Kancelaria adwokacka Adw. Damian Paduch

Priorytetem w pracy z Klientami jest dla mnie indywidualne podejście, wyjaśnienie w sposób rzetelny i zrozumiały ich sytuacji prawnej oraz pełne zaangażowanie w ich sprawy. Ważna jest dla mnie również atmosfera współpracy – chcę, aby Klient czuł się komfortowo i nie odczuwał zależności od swojego pełnomocnika lub obrońcy.

Stawiam duży nacisk na transparentność współpracy. Jej warunki są ustalane na samym początku i nie ulegają późniejszej zmianie.

Kancelaria świadczy usługi nie tylko na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, ale także na terenie całej Polski, w tym również w ramach współpracy z innymi kancelariami adwokackimi, radcowskimi i prawnymi.

Kancelaria bierze również udział w akcji „Pomoc Frankowiczom” organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacka, której celem jest pomoc osobom posiadającym kredyty indeksowane lub denominowane do waluty obcej.

Głównymi obszarami działalności Kancelarii są:

 

Obrona oskarżonych/podejrzanych na każdym etapie postępowania karnego oraz reprezentowanie w pełnym zakresie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym w sprawach z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, znieważenie, naruszenie nietykalności cielesnej), a w szczególności:

 • obrona oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, niezatrzymanie się do kontroli itp.;
 • obrona oraz reprezentowanie pokrzywdzonych w sprawach przestępstw – oszustwa, znęcania się, gróźb karalnych, stalkingu, niealimentacji oraz innych;
 • obrona obwinionych w sprawach wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji – stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, spowodowanie kolizji, przekroczenie prędkości, zatrzymane prawo jazdy itp.;
 • obrona obwinionych w sprawach o pozostałe wykroczenia;
 • reprezentowanie osób skazanych na etapie postępowania wykonawczego, w sprawach o wyrok łączny, odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe warunkowe zwolnienie, przerwę w odbywaniu kary, odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego.

Prowadzenie spraw oraz reprezentacja stron, zarówno przed sądami powszechnymi, sądami polubownymi oraz udział w mediacjach, a w szczególności w sprawach:

 • dochodzenia od ubezpieczycieli roszczeń, zarówno w zakresie szkód na osobie jak i na mieniu – np. zadośćuczynienie za śmierć w wypadku osoby najbliższej, zaniżenie odszkodowania za uszkodzenia samochodu itp.;
 • o zapłatę;
 • o zasiedzenie;
 • o zniesienie współwłasności;
 • o bezumowne korzystanie z lokalu;
 • rękojmi za wady rzeczy;
 • błędów medycznych;
 • zwrotu środków z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, tzw. polisolokaty;
 • roszczeń wynikających z umów kredytowych waloryzowanych CHF;
 • windykacji oraz tzw. „antywindykacji”;
 • innych sprawach z zakresu prawa cywilnego.

Prowadzenie spraw oraz reprezentacja stron, w szczególności w sprawach:

 • o rozwód i separację;
 • o alimenty – dochodzenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie lub obniżenie zasądzonych alimentów;
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa.

Prowadzenie spraw oraz reprezentowanie na każdym etapie stron w sporach między pracodawcą i pracownikiem, a w szczególności w sprawach:

 • odwołania od wypowiedzenia umowy – również od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia;
 • o sprostowanie świadectwa pracy;
 • innych sprawach z zakresu prawa pracy.

Prowadzenie spraw oraz reprezentowanie stron w sprawach spadkowych, a w szczególności w zakresie:

 • stwierdzenia nabycia spadku;
 • działu spadku;
 • zachowku;
 • odrzucenia spadku.

Prowadzenie spraw oraz reprezentowanie stron w sprawach administracyjnych, a w szczególności sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, odwołań do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Obsługa prawna przedsiębiorców, a w szczególności:

 • sporządzanie umów;
 • sporządzanie umowy spółki i jej rejestracja;
 • dochodzenie roszczeń od dłużników;
 • reprezentacja przed sądami w sporach gospodarczych;
 • inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego.

Zakres czynności Kancelarii ustalany jest indywidualnie i uzależniony od etapu, na którym znajduje się sprawa w chwili przyjęcia zlecenia. Co do zasady jest to sporządzanie pism wszczynających postępowanie (np. pozwu), sporządzanie pism procesowych (np. odpowiedzi na pozew, wniosków dowodowych, apelacji, odpowiedzi na apelację) oraz innych pism, reprezentowanie klienta przed sądami, organami, urzędami, sądami polubownymi lub udział w mediacjach.